Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat – konieczność opodatkowania dochodu

Sprzedaż mieszkania to wieloetapowy i rozłożony w czasie proces. Co istotne, nie kończy się on wraz z przekazaniem kluczy nowemu nabywcy lecz wymaga choćby konieczność opodatkowania dochodu. Przepisy regulują między innymi okres obowiązywania daniny czy wykaz osób, które mogą być zwolnione z obowiązku jej uiszczenia.

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat – podatek dochodowy

Podatek konieczny do uiszczenia wynosi 19% liczone od wysokości dochodu. Oznacza to, że nie jest on liczony od całej kwoty transakcji, a jedynie od jej części. W tym przypadku należy wyliczyć różnicę pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości, a ceną jej nabycia. Ponadto, wartość ta powinna być pomniejszona o koszty związane z obsługą transakcji, w tym na przykład odpłatną pomocą pośrednika. Podatek dochodowy od osób fizycznych ma również ograniczenia czasowe. W tym przypadku okres ten wynosi pięć lat, które liczone są w tak zwanych latach podatkowych, a nie kalendarzowych. Ich naliczane rozpoczyna się zatem wraz z końcem danego roku, a nie rzeczywistą datą transakcji.

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat – zakres obowiązywania podatku dochodowego

Podczas zbycia nieruchomości należy pamiętać o tym, że konieczność opodatkowania dotyczy nie tylko domów lub mieszkań kupionych za gotówkę lub w ramach kredytu, ale również transakcji, które zostały nabyte drogą spadku lub darowizny. W tym przypadku nowelizacja przepisów z 2019 roku pozwala liczyć lata podatkowe od chwili nabycia przedmiotowej nieruchomości przez spadkodawcę, a nie od daty jego śmierci.

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat – ulga podatkowa

Zwolnienie z obowiązku odprowadzenia podatku przysługuje osobom fizycznym, które dochód ze sprzedaży nieruchomości w przeciągu trzech lat przekażą na cele mieszkaniowe. Celem mieszkaniowym może być nie tylko zakup mieszkania czy budowa domu, ale również modernizacja czy rozbudowa nieruchomości. Należy jednak pamiętać o tym, że wszystkie wydatki związane tym działaniem muszą zostać udokumentowane i zgłoszone w stosownej deklaracji rozliczeniowej. Nieruchomość musi stanowić majątek osobisty podatnika, a nie być częścią jego działalności gospodarczej wpisanej na listę środków trwałych, które podlegają amortyzacji. Pieniądze nie mogą być również wydatkowane w ramach wynajmu nieruchomości. Ponadto, należy pamiętać o tym, że dokumentem przenoszącym własność i uprawiającym do skorzystania z ulgi jest akt notarialny, a nie umowa przedwstępna. Pełna lista wydatków umożliwiających skorzystanie z ulgi mieszkaniowej zamieszczona jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i obejmuje między innymi wspomniane powyżej nabycie domu lub mieszkania, jak również nabycie gruntu i budowę domu. Ponadto, wśród opisanych w stosowanych przepisach celów mieszkaniowych znalazła się budowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa posiadanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Ulga przysługuje również w wypadku chęci lub konieczności wykonania remontu czy adaptacji na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego. Może być ona również odjęta w przypadku spłaty kredytu, pożyczki lub odsetek zaciągniętych przed momentem uzyskania przychodu pod warunkiem, że zostały one zaciągnięte w związku z nabyciem, adaptacją lub remontem lokali lub budynków mieszkalnych.

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat – rozliczenie ulgi podatkowej

Rozliczenie ulgi podatkowej dokonywane jest za pomocą formularza PIT-39 składanego w roku następującym po tym, w którym doszło do zbycia nieruchomości. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku w którym cena zakupu nieruchomości równa jest cenie jej zbycia lub nawet ją przewyższa podatek dochodowy nie jest odprowadzany.

Redakcja djakdesign.pl